19,000 تومان
اصفهان ، پروین

10,000 تومان
قم ، بلوار ۱۵ خرداد دست دوم

64,000 تومان
تهران ، شهر ری

100,000 تومان
قم ، بلوار ۱۵ خرداد

60,000 تومان
تبریز ، کوی سهند

70,000 تومان
تبریز ، کوی سهند

65,000 تومان
تبریز ، کوی سهند

85,000 تومان
تبریز ، کوی سهند